fbpx

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) spolku SPORT PRO KRNOV, Z.S., Bruntálská 1210/16, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČ: 07587414, DIČ: CZ07587414, Zapsán v SR/zapsaná v OR u krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 18164 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cvilinskeschody.cz.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejichž předmětem je především koupě startovného na Akci. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cvilinskeschody.cz. (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce zboží (startovného). Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodávajícím nejsou účtovány žádné zvláštní příplatky a použijí se standardní sazby operátora kupujícího

1.6. Tyto obchodní podmínky též informují kupující – spotřebitele o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.

1.7. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem – prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále a výše též jen „spotřebitel“).

1.8. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.9. Prodávající tímto kupujícího – spotřebitele informuje v souladu s § 14, zákona o ochraně spotřebitele, že spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně u příslušného subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

 1. OBJEDNÁVKA

2.1. Při registraci na webové stránce a při objednávání startovného je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při objednávání startovného jsou prodávajícím považovány za správné.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Možnost registrace na danou Akci ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto startovného. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to především uvedení cen jednotlivých startovných na Akci. Ceny startovného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny startovného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Pro objednání startovného vyplní kupující registrační formulář ve webovém rozhraní. Registrační formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. Objednávaném startovném a jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresu a kontakt na účastníka Akce,

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny startovného (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci – Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením registrace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 1. CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu startovného dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
 • bezhotovostně platební kartou;
 • hotovostně v den a místě Akce

4.2.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Prodávající informuje kupujícího o uhrazení ceny posláním zprávy elektronické komunikace na emailovou adresu uvedenou kupujícím, resp. objednavatelem v registračním formuláři.

4.5. Cena je konečná a nevratná. Lze ji však převést na jinou osobu.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku, nelze jakožto smlouvy o využití volného času, které prodávající poskytuje v určeném termínu, odstoupit od kupní smlouvy na Akci.

5.2.  Pokud by se Akci nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací. Stejná pravidla platí pro případ, kdy je možné Akci uskutečnit, ale podmínky pro jeho konání byly nastaveny ze strany orgánů veřejné moci.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Kupující nabývá právo účastnit se Akci zaplacením celé kupní ceny startovného.

6.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@cvilinskeschody.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.4. Zboží je doručeno na adresu uvedenou a stvrzenou v kupní smlouvě. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě, že tak neučiní, bude na něm prodávající požadovat nahrazení nákladů spojených s přepravou.

 1. PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

7.1. Kupující prohlašuje, že:

–          je zcela zdráv, bez zdravotních omezení, která by omezovala či znemožňovala jeho účast na dané Akci;

–          se Akce účastní ze své svobodné vůle, výlučně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a bere na sebe veškerou zodpovědnost vyplývající z tohoto rozhodnutí;

–          že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly Akce, a to zejména s tím, že se koná v náročném terénu a při náročných klimatických podmínkách;

–          bude respektovat a uposlechne všechny pokyny pořadatele, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci Akce;

–          bere na vědomí, že Akce je fyzicky vyčerpávající a psychicky náročná, a je srozuměn se situací, že v rámci jejího absolvování může dojít i k nebezpečí vážného zranění. Tuto situaci zvážil a zcela dobrovolně podstupuje toto riziko.

–          zvážil a plně přejímá riziko spojené s jednotlivými překážkami, které se mohou různými povětrnostními vlivy měnit i v průběhu samotné Akce, mohou se uvolnit či povolit a následkem toho může dojít až k vážnému zranění ohrožující jeho život. Prodávající ani pořadatel Akce nenese žádnou odpovědnost za tyto situace;

–          souhlasí se všemi riziky tratě Akce, známými či neznámými;

–          bere na vědomí, že za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá sám.

7.2. Kupující si je vědom toho, že prodávající ani pořadatel neodpovídá za jeho zdravotní stav vyvolaný nebo způsobený účastí na Akci. Je povinností kupujícího si před Akcí nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté pořadatelem.

7.3. Kupující se dále neodvolatelně vzdává nároku na náhradu jakékoliv újmy (škody), kterou může mít nebo na kterou bude mít právo, smluvně či bezesmluvně, za jakýkoli druh újmy (škody), kterou utrpí přímo či nepřímo, a to ať formou tělesné újmy, škody na majetku, ztráty pracovní schopnosti, nebo bolesti a utrpení z důvodu nebo v důsledku jeho účasti na Akci. Toto vzdání se nároku a zproštění od odpovědnosti poskytuje ve prospěch prodávajícího, pořadatele a všech jejich zástupců, agentů a subdodavatelů a všech dalších osob účastnících se Akce aktivně nebo jako diváci.

7.4. Kupující dále bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání Akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na Akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese prodávající ani pořadatel Akce žádnou odpovědnost.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.  K úspěšné registraci kupujícího je třeba schválit tyto obchodní podmínky prodávajícího a schválit pravidla a podmínky Akce na níž je kupováno startovné.

8.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Sport pro Krnov, z.s., IČ: 07587414, se sídlem Bruntálská 1210/16, 794 01 Krnov.

Telefonickou a e-mailovou podporu, pomoc při registraci na Akci a informace o Akcích poskytuje prodávající 5 dní v týdnu (po–pá) od 9 do 17 hodin na info@cvilinskeschody.cz a +420 731 126 006. Prodávající si vyhrazuje právo na omezení provozu v době mimořádných událostí a z provozních důvodů.

8.6. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 5. 2024 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo elektronicky na www.cvilinskeschody.cz.

V Krnově dne 1. 5. 2024